Kontakt:

kontakt@dobrywolontariat.pl

+48 74 665 11 11

+48 693 145 674

Regulamin

1. Oświadczam, że jestem podmiotem uprawnionym do współpracy z wolontariuszami w/g Ustawy o Działalności Pożytku i o Wolontariacie.  

2. Oświadczam, że dane podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i że mam zgodę właściwych osób i/lub organu swojej organizacji/instytucji na ubieganie o certyfikat Organizacji/Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom w ramach programu Dobry Wolontariat.  

3. Oświadczam, że dane osoby kontaktowej podanej w formularzu organizacji są danymi pracownika lub współpracownika organizacji odpowiedzialnego za współpracę z wolontariuszami.  

4. Oświadczam, że  wypełniłem/am test weryfikujący według swojej najlepszej wiedzy na temat współpracy z wolontariuszami panujacymi w mojej organizacji. Tym samym oświadczam, że moja organizacja/instytucja jest przyjazna wolontariuszom.           

5. Wypełniając formularz organizacji/instytucji przyjaznej wolontariuszom i wysyłając zgłoszenie, zgadzam się na rozpoczęcie dwuetapowej weryfikacji podanych przeze mnie informacji:

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjazności

Po wypełnieniu testu ze strony www.dobrywolontariat.pl, organizacja wysyła swoje zgłoszenie do moderatora portalu. Moderator sprawdza zgłoszenie pod względem formalnym. Jeśli informacje podane w formularzu są poprawne, organizacja/instytucja zostaje umieszczona na liście „przyjaznych”. Na liście (obok nazwy organizacji/instytucji) widnieje logotyp programu dobrywoolontariat.pl w kolorze szarym oznaczający status oczekiwania na weryfikację eksperta.

Etap 2. Wizyta eksperta

W terminie do trzech miesięcy od wypełnienia zgłoszenia, z organizacją skontaktuje się ekspert programu Dobry Wolontariat. Ekspert dokona weryfikacji informacji podanych w formularzu przez osobę, która zgłosiła organizację do uzyskania certyfikatu. Ekspert oceni też stopień przestrzegania zasad Organizacji/Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom. Ekspert ma prawo do kontaktów z obecnymi i byłymi wolontariuszami oraz obserwacji organizacji. Po spotkaniu z organizacją ekspert przekazuje swoje uwagi operatorowi programu. Operator podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu i umieszczniu na liście Organizacji/Instytucji Przyjaznych.

Weryfikacja dokonywana przez eksperta może mieć następujące warianty:

I PRZYZNANIE STATUSU ORGANIZACJI/INSTYTUCJI PRZYJAZNEJ WOLONTARIUSZOM. Zaświadczenie, że dana organizacja spełnia wymagania programu Dobry Wolontariat oraz otrzymuje tytuł Organizacji/Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom, który jest ważny przez okres 2 lat od momentu wydania decyzji przez operatora programu. Po tym okresie organizacja zostanie ponownie zweryfikowana przez eksperta na okoliczność przestrzegania zasad dobrego wolontariatu. W przypadku zmian w regulaminie czy zasadach – organizacja będzie poproszona o ponowne wypełnienie testu zasad umieszczonych na stroniewww.dobrywolontariat.pl.   

II ODESŁANIE DO PONOWNEJ WERYFIKACJI. W razie wątpliwości formułowanych przez eksperta w trakcie jego wizyty, organizacja ma prawo ubiegać się o rewizytę eksperta nie wcześniej niż 3 miesiące od pierwszej wizyty. W takim przypadku organizacja cały czas widnieje na „liście przyjaznych” ze statusem oczekującej na przyznanie certyfikatu. Jeśli podczas drugiej wizyty ekspert wyda pozytywną opinię, wówczas operator programu przyznaje organizacji/instytucji tytuł Organzizacji/Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom na okres dwóch lat.

III NIEPRZYZNANIE STATUSU ORGANIZACJI PRZYJAZNEJ WOLONTARIUSZOM I USUNIĘCIE ORGANIZACJI Z LISTY. W razie poważnych wątpliwości eksperta podczas jego powtórnej wizyty (nie spełnianie wymogów organizacji przyjaznej, nie stosowanie zasad), dana organizacja zostanie usunięta z listy organizacji/instytucji ubiegających się o tytuł OPW w ramach programu Dobry Wolontariat. Tym samym nie będzie mogła zostać  ponownie wpisana na tę listę przez kolejne 12 miesięcy. Po upływie tego czasu organizacja może ponownie sprawdzić czy przestrzega zasad organizacji/instytucji organizacji przyjaznej wolontariuszom. W tym momencie procedura sprawdzenia wiarygodności danych rozpoczyna się od początku.

6. Oświadczam, że w przypadku otrzymania certyfikatu Organizacji/Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom w ramach programu Dobry Wolontariat zobowiązujemy się do używania logotypu i nazwy programu w celach promocyjnych i informacyjnych.

7. Oświadczam, że organizacja będzie promować zasady dobrego wolontariatu wśród organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i wolontariuszy.

8. Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż w przypadku naruszania zasad programu Dobry Wolontariat operator ma prawo odebrać organizacji tytuł OPW i zablokować możliwość ponownego jego uzyskania w okresie 2 lat.